حقوق انسان ها و حقوق خدا

انسان ها دارای حقوقی هستند که خداوند آن را بر حق خود اولویت داده است (195, 268). او آن قدر مردم نواز و بنده پرور است که می گوید در خدمت به خلق در واقع بر عبادت و رعایت حق خدا مقدم است. کسی که باری از دوش مردم برمی دارد، گویی که خدا را عبادت می کند (268). خدا با همه عظمت خود می گوید حق با مردم است، هیچ دلیلی برای مجازات بشر به دلیل نافرمانی از خدا وجود ندارد، چون او می بخشد. آنچه که اهمیت دارد این است که حق الناس و حقی از انسان ها ضایع نگردد (377). حقوق انسان ها از جمله حقوق کودکان حتی بر عبادات و فروع دین هم ارجحیت دارد (441).
دین واقعی همواره به رعایت حقوق مردم از حمله اخلاق پسندیده فرمان داده است (602). هر گونه اظهار ندامت و پشیمانی که همراه با نهیب وجدان و شکستن غرور و عذرخواهی از دیگران است، موجب بخشش خواهد شد (808).