حقوق و جایگاه زن

بانون در دنیای غیبت تحت آزار و شکنجه قرار داند و سختی ها و ناملایمات فراوانی را تحمل می کنند، مقام بانوان از فرشتگان و زنان بهشتی هم بالاتر است (235).
خداوند در آفرینش انسان ها، بيشترين خير، لطف، عنايت، ترحم، عطوفت، نوازش و ملاطفتِ خود را به زنان داشته است و اکثر الطاف و عنايات خدا در ساختمان بندي و هويت بانوان شکل گرفته است (348).
در دیانت اصیل توحیدی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در مسائلی مانند توارث باید به طور یکسان سهم ببرند. اگر قرار بود خدا تبعیضی قائل شود، آنگاه بانوان مورد تفقد بیشتری قرار می گرفتند. چون آنها از لحاظ مسائل اجتماعي و اقتصادي و اعتباري و مالي، موقعيت پايين تری دارند و از نظر عواطف و کارآیي اداري و اجتماعي بيشتر نياز به همراهي و ترحم دارند (360).
خدا آن قدر به زن نيرو داده و آن قدر مقام بانوان بالا است که می گوید زنان را برای آرامش جامعه آفریده است، بنابراین بانوان بايد قدر و مقام خودش را بدانند و موقعيت خودش را بشناسند (364).
بر اساس دیانت توحیدی، حفظ جایگاه خانواده بسیار اهمیت دارد و نقش بانوان در حفظ خانواده کلیدی است. به عنوان مثال بر اساس اسناد مذهبی، اگر زني مبتلا به يک همخانه و همسر و همراهي است که زبانش تند و تلخ و تيز است و به او سخت مي گذرد، به ازای هر کلمه اي که او را آزار مي دهد و از او مي شنود، خداوند بر او اجر روزه دار و پاداش مجاهدي که در راه او جهاد مي کند را مي نويسد، به همین دلیل است که گفته می شود بهشت زیر پای مادران است (407).
یکی از مشکلات جسمی بانوان، دوره های پریود ماهانه است که فشار جسمی و روحی زیادی به آنها وارد می شود. زن در آن وقت دچار دردها و فشارهاي مختلف بوده و به شدت احتياج به مراقبت و رفاقت و همدردي دارد. دیانت توحیدی هرگز توصیه به طرد بانوان در این شرایط نمی کند، چرا که موجب قطع مناسبت هاي مهرورزانه می گردد و به سایر ايام و مسائل زندگي سرايت می نمايد (1287).